Szkoła Podstawowa nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

  

 

Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach znajduję się: ul. Spółdzielczości 21 40-642 Katowice.

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości,
- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Powody powyższych niezgodności:
- strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Ćwiklicka, sp56katowice@gmail.com Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48322028354. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Korzystanie z klawiatury:

Ctrl i + – powiększa ekran,
Ctrl i - – pomnijsza ekran,
Ctrl i 0 – przywraca ekran do standardowej wielkości.
End – przenosi na dół (koniec) strony.
Enter – uaktywnia odnośnik i przyciski
Strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo→ i w prawo← – umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia od ulicy Spółdzielczości oznaczone jako WEJŚCIE A oraz WEJŚCIE B. , natomiast od dziedzińca znajduje się wejście z platformą dla osób niepełnosprawnych. Na dzieciniec szkoły prowadzi wejście bramą wjazdowa do hali sportowej usytuowane z lewej strony szkoły. Szkoła połączona jest łącznikiem z halą sportową.
Od wejścia A i B znajdują się klatki schodowe prowadzące na poziomy ), 1 i 2. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
Od strony wewnętrznej oraz przy hali sportowej znajduje się parking dla samochodów osobowych.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem na zasadach określonych w art. 20a, art. 20b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019.1172 tj. z dnia 25.06.2019 r.).- W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Budynek hali sportowej
Do budynku hali prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Mikołowskiej, prowadzą do niego schody z platformą dla osób niepełnosprawnych. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy hali.
- Budynek hali jest częściowo dostosowany do osób niepełnosprawnych, tzn. posiada podjazd oraz dostosowane są pomieszczenia sanitarne ( toaleta, prysznice, szatnie) brak natomiast windy. Przy hali znajduje się parking.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem na zasadach określonych w art. 20a, art. 20b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019.1172 tj. z dnia 25.06.2019 r.).
W hali nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach