Szkoła Podstawowa nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

  

 

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach

 

Od 22 marca 2021 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie

logo elemento

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców
lub opiekunów prawnych i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 22 marca do 9 kwietnia 2021r.

 

Od dnia 10 maja 2021 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie

logo elemento

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców lub opiekunów prawnych
i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami w sekretariacie szkoły w terminie od 10 maja do 19 maja 2021r.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

AKTUALNOŚCI

ZARZĄDZENIE NR 1436/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 26 stycznia 2021r. pdf  
Obwód Szkoły Podstawowej nr 56 im. Henryka Sławika pdf  
Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych ogólnodostępnych w szkołach podstawowych
pdf  
   

 

Ważny komunikat


W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową (sekretariat@zso2katowice.pl). Zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.
 

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach