Szkoła Podstawowa nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

  

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 8:00 oraz 11:30 do 17:00.

Wychowawcy świetlicy: - Karina Rogowska - Rozmus
  - Nela Ożóg
 
   
   
   

 

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 56 im. HENRYKA SŁAWIKA w KATOWICACH

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w sekretariacie lub świetlicy szkolnej prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej dziecka w wyznaczonym przez szkołę terminie.
 2. Liczba miejsc i podział na grupy wychowawcze wynikają z arkusza organizacyjnego szkoły zatwierdzonego przez organ prowadzący.
 3. Kryteria naboru.
  Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I – III spełniający następujące kryteria:
  - oboje rodzice pracujący;
  - rodzic pracujący, samotnie wychowujący dziecko;
  - dziecko z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, dowożone do szkoły;
  oraz:
  - dzieci z rodzin objętych nadzorem kuratora;
  - dzieci rodziców, wobec których orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji.
 4. Osoby spełniające kryteria, będą wpisywane na listę wg kolejności składania karty zgłoszeniowej do wyczerpania miejsc. Pozostałe, spełniające kryteria, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia dziecka do uczęszczania do świetlicy.
 5. Dzieci z listy rezerwowej są kolejno przyjmowane do świetlicy w przypadku, gdy któryś z wychowanków świetlicy zrezygnuje lub zostanie skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.
 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w karcie zgłoszeniowej dziecka ze stanem faktycznym lub brakiem potwierdzenia zatrudnienia jednego z rodziców dziecko nie zostanie przyjęte lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.
 7. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w skład której wchodzą: wicedyrektor, psycholog szkolny, wychowawcy świetlicy.
 8. Uczniowie niezapisani do świetlicy, którzy ze względów organizacyjnych, oczekują na stałe zajęcia pozalekcyjne mogą korzystać z opieki w świetlicy w wybranym dniu i godzinie po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców lub nauczyciela u wychowawcy świetlicy.
 9. Uczniowie wszystkich klas zwolnieni z nauki języka niemieckiego, religii, wychowania fizycznego, w czasie gdy odbywają się te zajęcia lekcyjne, automatycznie przypisani są do świetlicy szkolnej.
 10. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka na zajęciach powyżej 1 miesiąca, uczeń może być skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.
 11. Odwołania.
  Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte do świetlicy szkolnej mogą złożyć odwołanie. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły, nie później niż w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników ostatecznej rekrutacji. Dyrektor rozpatruje odwołania w ciągu 3 dni od daty złożenia. Odpowiedź na odwołanie przekazana jest rodzicom w formie pisemnej. Decyzja dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna.

 

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy: pdf
Regulamin świetlicyszkolnej: pdf

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach